pozemky Uhlířov

vizualizace pozemku

Dostupné pozemky

1

963 m2 prodáno

2

1154 m2 prodáno

3

735 m2 prodáno

4

814 m2 prodáno

5

649 m2 prodáno

6

706 m2 prodáno

7

948 m2 prodáno

8

779 m2 prodáno

9

964 m2 prodáno

10

683 m2 prodáno

11

988 m2 prodáno

12

956 m2 prodáno

13

1020 m2 prodáno

14

841 m2 prodáno

15

674 m2 prodáno

16

663 m2 prodáno

17

1120 m2 prodánoInženýrské sítě

K pozemkům jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě:

- voda

- plyn

- elektřina

- kanalizace

- veřejné osvětlení

- telefonní, internetová přípojka, možnost ADSL internetu


Kupní cena obsahuje:

- DPH

- právní servis

- veškeré inzerované inženýrské sítě - plyn,voda,kanál včetně kolaudace

- připojovací poplatky hrazené správcům sítí

- dokončení komunikace včetně chodníků, obrubníků, asfaltového povrchu

- dokončení veřejného osvětlení

- stavební dokumentaci k IS - zaměření sítí, projekty

Kupní cena neobsahuje:

- daň z nabytí 4 %

- úschovu finančních prostředků v bankovních ústavech, u notáře a podobně

- výstavbu rodinných domů, ani dokumentaci k výstavbě

- připojovací poplatky k budoucím stavěným nemovitostem
Požadavky vyplývající z územního plánu

V platném územním plánu Uhlířov jsou pro danou plochu vymezeny tyto regulační podmínky a požadavky:

a) Rozvojová zóna, která obsahuje zastavitelné plochy pro novou výstavbu RD. Majoritou v této je využití ploch pro bydlení v RD

b) připouští se

- výstavba liniových vedení a zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu k zajištění provozu plochy

- plocha dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy( místní komunikace, parkoviště pro osobní automobily, chodníky apod. )

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště apod.

c) nepřipouští se umístění

- stavby pro podnikatelské aktivity s rušivými vlivy, výrobu a skladování a jiných staveb, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru stanovenou platnými právními předpisy

- nových zahradních a rekreačních chat

- garáže nebudou umísťovány mezi stavební čáru a komunikaci

- novou výstavbou narušovat stávající arcitektonický ráz zástavby nevhodným měřítkem stavby, střechou otvory a úpravou povrchů

Druh a účel umisťovaných staveb

Plochy bydlení v rodinných domech jsou určeny pro čisté bydlení v kvalitním prostředí tvořeném zahradami s obytnou, rekreační a okrasnou funkcí.

v plochách je přípustné umisťovať

- rodinné domy

- drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašny)

- drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, altány, apod.)

- malé zahradní skleníky do 15 m2 zastavěné plochy

- zahradní rekreační bazénys terasami

- garáže vestavěné v rámci objektu, garáže spojené s hlavním objektem

- přístřešky pro auta přičleněná k objektu

nepřípustné využití a stavby

- stavby pro individuální rekreaci

- stavby pro výrobu a skladování

- stavby pro řemesla a služby

- stavby pro obchodní účely

- hřiště – sportoviště jakéhokoliv typu

- zahradní skleníky nad 15 m2 zastavěné plochy, foliovníky jakékoliv velikosti

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo či nepřímo narušují pohodu prostředí

Architektonický regulativ

objekty

a) zakazují se věžičky a cimbuří

b) připouští se možnost 1 podzemního podlaží, které smí vystupovat maximálně 1 m nad nejnižší úroveň okolního upraveného terénu

c) předepisuje se maximální výška hřebene střechy 12 m nad uroveň 1. nadzemního podlaží

d) připouští se použití vikýřů a střešních oken

oplocení

e) maximální výška oplocení je 2 m

f) maximální výška stříhaného živého rostlinného oplocení ( živého plotu ) je 2 m

g) maximální výška zděných sloupů pro skříně plynu a elektro je 2 m, parapet max. 0,6 m

Další podmínky pro umístění staveb

- rodinné domy musí být před vydáním souhlasu s užívání stavby napojeny na veřejnou kanalizaci.

- rodinné domy musí být před vydáním souhlasu s užíváním stavby napojeny na vodovodní síť.

- vlastní studnu je možné na pozemku budovat až po připojení na veřejnou vodovodní síť.

- rodinné domy musí být před vydáním souhlasu s užíváním stavby napojeny na rozvody elektro.
Odstup od komunikací a podmínky umísťování staveb upravuje vyhláška 501/2006 sb